Osobnosti

Jan Žižka
(1360 - 1424)

husitství

Moodle (ESF IVY)

moodle.sgo.cz

Info

Dnes je

svátek má .


Úvodní stránka

Projekt Inovace výuky společenských věd

CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Cílem projektu je inovace výuky společenskovědních předmětů na nižším i vyšším stupni gymnázia (a v odpovídajících ročnících ZŠ i SŠ). Propojením předmětů dějepis, zeměpis a občanská výchova / základy společenských věd a prostřednictvím interaktivních metod a výukových strategií chceme dosáhnout zefektivnění výuky.

Vytvoříme výukové materiály v grafické i elektronické podobě, které systematicky posílí mezipředmětové vazby společenskovědních předmětů a usnadní vnímání složitostí reálného světa a jeho porozumění. Tyto tematické soubory budou využity nejen pro potřeby školní výuky, ale budou sloužit i pro domácí přípravu žáků a povedou je k větší samostatnosti a odpovědnosti. Forma e-learningu umožní efektivní individuální přístup k žákům, zejména k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Realizací projektu se zvýší konkurenceschopnost cílové skupiny. Cílem je naučit žáky pracovat s textem, číst s porozuměním odborný i ikonický text (mapy, grafy, číselné tabulky atd.), analyzovat dokumenty, provádět komparaci materiálů, vést diskusi, učit se argumentovat a formulovat závěry. Výše uvedené skutečnosti zvýší šance žáků při výběru dalšího studia a na trhu práce.

Rozpočet: 2 287 500 Kč

Zahájení: 1. listopadu 2010

Ukončení: 30. června 2012