Osobnosti

Kryštof Kolumbus
(1451 - 1506)

námořní objevy

Moodle (ESF IVY)

moodle.sgo.cz

Info

Dnes je

svátek má .


Klíčové aktivity

Klíčová aktivita č. 01 Analýza současného stavu a výběr tematických celků

Klíčová aktivita zahrnovala analýzu výstupů ŠVP, vzdělávacích programů zemí EU, učebních materiálů a možnosti rozvíjení klíčových kompetencí a implementaci průřezových témat v jednotlivých vyučovacích předmětech. Časové vymezení témat dle učebních osnov ŠVP a didaktická analýza tematických celků vybraných ročníků bylo východiskem pro další metodické zpracovávání jednotlivých výukových lekcí.

V rámci klíčové aktivity byla provedena analýza vzdělávacích programů ČR a vybraných evropských zemí, analýza používaných výukových materiálů. Byla zmapována aktuální témata související s výukou společenských věd. Byla vybrána průřezová témata spojující jednotlivé vzdělávací oblasti (zeměpis, dějepis, základy společenských věd) vhodná k dalšímu didaktickému zpracování.

Klíčová aktivita č. 02 Tvorba výukových materiálů

Na základě výběru tematických celků byly vytvořeny výukové materiály z předmětů dějepis, zeměpis a občanská výchova (základy společenských věd), určené pro výuku ve škole, ale i pro individuální domácí přípravu. Vytvořené materiály (pracovní texty, pracovní listy, PC prezentace, mapy, testy apod.) byly zpracovány v grafické i elektronické podobě a jsou volně přístupny na webových stránkách projektu.

Klíčová aktivita č. 03 Realizace výukových aktivit

Vytvořené výukové materiály byly postupně ověřeny ve výuce i při domácí přípravě žáků.

Klíčová aktivita č. 04 Evaluace projektu

Cílová skupina, tj. žáci obou stupňů gymnázia, vyplnily evaluační dotazníky, na jejichž základě proběhlo vyhodnocení úspěšnosti projektu, respektive úpravy a finalizace metodických a výukových materiálů. Evaluace projektu (realizovaných výukových materiálů) bude v rámci jeho udržitelnosti probíhat i v následujících letech po skončení projektu.

Z vyhodnocení evaluačního dotazníku vyplývá, že se daří připravovat a aplikovat výukové materiály, které žákům vyhovují, obohacují je a dávají jim dobrý pocit z procesu vzdělávání. Dotazníková data potvrzují trend, který klade důraz na přímou zkušenost, zaujetí látkou, řešení problémů, a nechuť k pasivnímu pojímání velkých kvant látky. Potěšitelné je, že žáci si spontánně vedou poznámky, využívají je v domácí přípravě, hledají souvislosti a snaží se látce porozumět. Pozitivním momentem výuky je pestrá kombinace různých metod, která proporcionálně zachová nutnou receptivní složku a aktivní a zábavnou formu.

Do budoucna je třeba klást důraz na:
1. lepší proporčnost ve volbě metod výuky s využitím prezentací a pracovních listů s důrazem na pestrost,
2. kvalitu výukových materiálů, které jsou určeny k aktivnímu osvojení si látky tak, aby nebyly přetíženy daty a lépe vedly žáky k pochopení podstatných souvislostí probírané látky.