Osobnosti

Edmund Hillary
(1919 - 2008)

výstup na Mt. Everest

Moodle (ESF IVY)

moodle.sgo.cz

Info

Dnes je

svátek má .


Průběžná tisková zpráva

Klíčová aktivita č. 01 Analýza současného stavu a výběr tematických celků

Klíčová aktivita zahrnovala analýzu výstupů ŠVP, vzdělávacích programů zemí EU, učebních materiálů a možnosti rozvíjení klíčových kompetencí a implementaci průřezových témat v jednotlivých vyučovacích předmětech. Časové vymezení témat dle učebních osnov ŠVP a didaktická analýza tematických celků vybraných ročníků bylo východiskem pro další metodické zpracovávání jednotlivých výukových lekcí.

V rámci klíčové aktivity byla provedena analýza vzdělávacích programů ČR a vybraných evropských zemí, analýza používaných výukových materiálů. Byla zmapována aktuální témata související s výukou společenských věd. Byla vybrána průřezová témata spojující jednotlivé vzdělávací oblasti (zeměpis, dějepis, základy společenských věd) vhodná k dalšímu didaktickému zpracování.

Klíčová aktivita č. 02 Tvorba výukových materiálů

Na základě výběru tematických celků byly vytvořeny výukové materiály z předmětů dějepis, zeměpis a občanská výchova (základy společenských věd), určené pro výuku ve škole, ale i pro individuální domácí přípravu. Vytvořené materiály (pracovní texty, pracovní listy, PC prezentace, mapy, testy apod.) byly zpracovány v grafické i elektronické podobě a jsou volně přístupny na webových stránkách projektu.

Klíčová aktivita č. 03 Realizace výukových aktivit

Vytvořené výukové materiály byly postupně ověřeny ve výuce i při domácí přípravě žáků.